امروز همه دافیا هم رای دادن واقعت جای خوشحالی داره !
خودت چی؟ با دافیا همراه شدی یا نه؟! :دی ‎· همصدا
@hamseda: من با دافیا همراه شدم رفتم کوه :ی ‎· حوسین