امروز همه دافیا هم رای دادن واقعت جای خوشحالی داره !
خودت چی؟ با دافیا همراه شدی یا نه؟! :دی ‎- همصدا
@hamseda: من با دافیا همراه شدم رفتم کوه :ی ‎- حوسین