ضعیف و بی مصرف شدم
پاشو یه گوشواره واسه من درست کن اسمایلی انگیزه دادن:))) ‎· shompi
@shompi: با پول همه کار میشه کرد :ی ‎· حوسین
@hosein1: از ادم ضعیف و بی مصرف باید پولشو گرفت نه پول داد بهش که:)))) ‎· shompi