گوشواره رو هم ندادم هنوز بیخیالش بشم ؟ :))
چرا؟ :| ‎- Hamed
چرا ندادی؟ ‎- shompi
بده من خدا خیرت بده:دی ‎- Aliusha
@hameda: @shompi از بی عرضگیم دیگه ‎- حوسین
@aliusha: فقط پول میتونه گره گشای کارت باشه کی ‎- حوسین
@hosein1: قهر کرد رفت یعنی؟ ‎- shompi
@shompi: نه هنوز به اون مرحله نرسیده :ی ‎- حوسین