نخوابیدا امشب رو بزارید رای رو بشمارن بعدا ممکنه شبیه ۸۸ بشه !
همینطور ۸۴ که کروبی خوابید ‎· Hamed