گفتُمش برات خونه می سازُم از خشت و گِل گفت اگه دوسم داری جام بده تو خونه ی دِل