گفتُمش برات خونه می سازُم از خشت و گِل گفت اگه دوسم داری جام بده تو خونه ی دِل

2015-2016 Mokum.place