حس مزخرف صبح روز تعطیل
پاشو خونه تکونی کن تا حس بد نداشته باشی :دی ‎- همصدا
همین که همصدا گفت:دی ‎- Aliusha
@hamseda: @aliusha ما دو ماه که خونه تکونیمون تموم شده :)) ‎- حوسین
دوماه که دوباره کثیف می شه همه جا:))) ‎- Aliusha
کجاش مزخرفه بابا ‎- samantam
@aliusha: نه بابا کثیف نمیشه مثل دسته گل هنوز :ی ‎- حوسین