حس مزخرف صبح روز تعطیل
پاشو خونه تکونی کن تا حس بد نداشته باشی :دی ‎· همصدا
همین که همصدا گفت:دی ‎· Aliusha
@hamseda: @aliusha ما دو ماه که خونه تکونیمون تموم شده :)) ‎· حوسین
دوماه که دوباره کثیف می شه همه جا:))) ‎· Aliusha
کجاش مزخرفه بابا ‎· samantam
@aliusha: نه بابا کثیف نمیشه مثل دسته گل هنوز :ی ‎· حوسین