فوقش که چی
بریم ولیعصر :)) ‎- samantam
@samantam: مى خواى حوسين و اغفال كنى؟ ‎- بــــــــــاران!
حوسین اغفاله :)) ‎- samantam