فقط یه نمه دیر شده این همه استرس شاید خیلی دیر دشه !