میخواستم از بدیهای امروز بگم دیدمک تو فیدای قبلی متذکر شدم بهتون چقد عن بوده امروز پس بیخیالش
بیا بریم ولیعصر جایی :)) ‎- samantam
باد بخوره کله ات :دی ‎- samantam
دیگه امروز که تموم شد ‎- حوسین
یک ساعت و نیمی مونده ها ‎- samantam
@samantam: من فقط با مونت جماعت میرم بیرون :دی ‎- حوسین
باشعه دلت گرفت گفتی بریم بیرون نمیاما :))) ‎- samantam