User avatar

میخواستم از بدیهای امروز بگم دیدمک تو فیدای قبلی متذکر شدم بهتون چقد عن بوده امروز پس بیخیالش

Comment

بیا بریم ولیعصر جایی :))

 ‎· samantam
Comment

باد بخوره کله ات :دی

 ‎· samantam
Comment

دیگه امروز که تموم شد

 ‎· حوسین
Comment

یک ساعت و نیمی مونده ها

 ‎· samantam
Comment

@samantam: من فقط با مونت جماعت میرم بیرون :دی

 ‎· حوسین
Comment

باشعه دلت گرفت گفتی بریم بیرون نمیاما :)))

 ‎· samantam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10