نمیدونم چقد گذشته از روزی که فهمیدم دوسش دارم شاید از گذشته خیلی دور بوده تا امروز چون احساس میکنم خیلی گذشته و همین طور داره میگذره و هر ثانیه یک عمر