User avatar

نمیدونم چقد گذشته از روزی که فهمیدم دوسش دارم شاید از گذشته خیلی دور بوده تا امروز چون احساس میکنم خیلی گذشته و همین طور داره میگذره و هر ثانیه یک عمر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10