الان انقد حالم خوبه حسش بود یه لب میساختم ولی که سر وصدا که میشه نمیذاره :/