برنامه امروز و هم ریختم :/
چرا ناراحتی؟ من که مریض افتادم هیچ برنامه ای ندارم :( ‎- Hamed
@hameda: حس هیچ کاری نیست / تو که همش مریضی پاشو برو دکتر خب ‎- حوسین