نبايد بيش از حد مهر ورزيد وگرنه رنج بسيار خواهي برد