ملموس ترین حس این روزها ترس از دست دادن چیزی که بدست نیوردم مزخرفتر از این نميشه