ما خودمون مسئول این ریدومون هستیم همش هم میخوایم بندازیم گردن این و و اون
آی گفتی ‎- Jasmine