آشنا ندارید یه لپتاپ بخریم ؟
نه ما خودمونم از غريبه خريديم ‎- بــــــــــاران!
ای بابا ای بابا چه وضشه ‎- حوسین