آشنا ندارید یه لپتاپ بخریم ؟
نه ما خودمونم از غريبه خريديم ‎· بــــــــــاران!
ای بابا ای بابا چه وضشه ‎· حوسین