عه عید شد
عیدت مبارک :) ‎· Mamad
عیدت مبارک حسین جان ‎· Hamed
@mirzaie: @hameda عیددون مبارک دوزتان ‎· حوسین