عه عید شد
عیدت مبارک :) ‎- Mamad
عیدت مبارک حسین جان ‎- Hamed
@mirzaie: @hameda عیددون مبارک دوزتان ‎- حوسین