فردا باید بریم سر کار دیگه تموم شد همه چیز
وا کجا؟ ‎· Hamed
چه زود ‎· بــــــــــاران!
نیمه اول باید برم ‎· حوسین