فردا باید بریم سر کار دیگه تموم شد همه چیز
وا کجا؟ ‎- Hamed
نیمه اول باید برم ‎- حوسین