هیچ وقت فکر نمیکردم انقدر سخت باشه !
همیشه همینطور به نظر میاد ‎- بولوار نیوفسکی
دهنت سرویس :))) چی شد حالا؟ ‎- Hamed
نتونستی بهش بگی ؟ :/ ‎- Mamad
@hameda: @mirzaie گفتم باع همینطوری موند فعلا :دی ‎- حوسین