User avatar

من دو اعتیاد در زندگی‌ام داشتم. فوتبال و سیگار. اولی همه چیز به من داد و دومی تقریبا همه چیز را از من گرفت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10