سی ها سال می گذرد تا بتوانم تشدید بر سلامت ام بگذارم اگر تو بخواهی!