یکی از تمرینای نصفه کاره که از سال پیش مونده رو دارم تکمیل میکنم  حس مسخره ای دارم