کمتر از هفت روز وقت دارم زمان کمی ه متاسفانه
برای چی؟ ‎- دامون