گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت تو در میان گل‌ها چون گل میان خاری