عمری دگر بباید بعد از فراق ما را کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری