امروزهم نشد دقیقا دومین روزه به خاطر بارون که نمیشه :/