خانواده رفتن سمنان امشب خونه مکان شده
خونه خالی واسه ما فقیر فقرا فقط ی معنی میده تغییر لوکیشن جق از اتاق خواب به پذیرایی:)))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™