زودتر بیستم بیاد  
حسین با زمان مسابقه گذاشتی؟ ‎· نیالا