زودتر بیستم بیاد  
حسین با زمان مسابقه گذاشتی؟ ‎- نیالا