اگه بارندگی  بشه میتونم صبح  یه سری از کارمو انجام بدم بعد از ظهر هم برم کفشهایم کو رو ببینم سینما