من حالت عادی یک ساعت با تاخیر میرسیدم فکر کنم فردا دو ساعت بشه کم کمش