اقا اصلا شما جای من !
عجب مجسمه ای شد به به :أی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™