اقا اصلا شما جای من !
عجب مجسمه ای شد به به :أی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™