دلا  کجا می بری ام کجا کجا می بری ام اگر غلط می نکنم خطا خطا می بری ام