شانه بر زلف پریشان
باده درخلوت رندان زده ای به به وبه ‎· حوسین