این خونه دکتر حسابی  چجوریاس امروز میپرسیدن خوبه واسه دیدن ؟
خونه ی قشنگیه، من خیلی سال پیش رفته بودم ‎- SaeedTheGiraffe ?
پس ارزش داره برم :ی ‎- حوسین
آره فقط برای دیدن خود خونه هه هم بری میارزه، یه خونه ی تهرونی قدیمی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: عاشق خونه قدیم م :ي ‎- حوسین