در جواب  ممنونم چی باید بگه ادم خیلی سخته قبلشم دوبار خواهش میکنم گفتم :))
لطف دارین :دی انجام وظیفه بود ، این چ حرفیه شرمنده میکنید مارو ، ی خنده ملیح کن و سکوت :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
من از این خنده ملیح خیلی خوشم اومد :)) ‎· حوسین