فکر کنم تر زدم شایدم نزدم نمیدونم ولی
ولى چى؟ ‎- بــــــــــاران!