فکر کنم تر زدم شایدم نزدم نمیدونم ولی
ولى چى؟ ‎· بــــــــــاران!