کاری که باید دیروز میکردم انداختم امروز :/
کاری ک پریروز باید میکردم رو هنوز نکردم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™