کلاس زیان درست درمون کجا بریم ؟
سفیر ‎· adomide
@adomide: سفیر خوب بودو لی از پارسال که کتابا عوض شد دیگه نرفتم خوب نیست ‎· حوسین
@hosein1: هووم ایران امریکا هم من شنیدم خوبه میدون ونک ‎· adomide
@hosein1: سفير ديگه مث سابق نيست و خوب نيست ‎· بــــــــــاران!
منم دنبالشم، جاى خوب گير اوردى خبرى هم به من بده ‎· بــــــــــاران!