کلاس زیان درست درمون کجا بریم ؟
سفیر ‎- adomide
@adomide: سفیر خوب بودو لی از پارسال که کتابا عوض شد دیگه نرفتم خوب نیست ‎- حوسین
@hosein1: هووم ایران امریکا هم من شنیدم خوبه میدون ونک ‎- adomide
@hosein1: سفير ديگه مث سابق نيست و خوب نيست ‎- بــــــــــاران!
منم دنبالشم، جاى خوب گير اوردى خبرى هم به من بده ‎- بــــــــــاران!