ای اس پی جدید با رییس مریض ! خوب شد که من دارم میرم