با تو احساس من انگار داره کم کم جون میگیره داره کم کم زنده میشه عطر بارون و میگیره