دو تا دندون کشیدم یکی هم که از قبل نبود حالا باید سه تا بکارم !