نوشتم واسه من فرقی نداره واقعا در صورتی که خیلی فرق داره وااااقعا