شروع خیلی  مهمه لامصب همه چیرو تحت تاثیر قرار میده