الان کدوم آهنگ تو ذهنتونه دارید زمزمه میکنید ؟
سوزم از سوز نگاهت هنوز /// چشم من باشد به راهت هنوز ‎· ديـهيـم