انگار دیرم شده همش دهنش سرویس واقعا :(
یعنی همهش دهنش :دی ‎- samantam