پنج شنبه رو مرخصی بگیرم برم کوه  این هوا حیفه از دست بده آدم
من جمعه میرم هفت چشمه ‎· samantam
@samantam: جمعه کار دارم وگرنه میومدم باهات ‎· حوسین