پنج شنبه رو مرخصی بگیرم برم کوه  این هوا حیفه از دست بده آدم
من جمعه میرم هفت چشمه ‎- samantam
@samantam: جمعه کار دارم وگرنه میومدم باهات ‎- حوسین