از ونک پیاده رفتم تا انقلاب زیر نمه بارون خیلی خوش گذشت