نه گفتن خیلی خوبه
نه ‎· Hamed
@hameda: نه به این شدت دیگه :)) ‎· حوسین