نه گفتن خیلی خوبه
نه ‎- Hamed
@hameda: نه به این شدت دیگه :)) ‎- حوسین