با این چطوری باید برخورد کنم دیگه نمیدونم
بزنیش کار راه میوفته؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™