با این چطوری باید برخورد کنم دیگه نمیدونم
بزنیش کار راه میوفته؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™