هنوزم میشه عاشق بود تو باشی کار سختی نیست بدون مرز با من باش اگر  چه دیگه وقتی نیست